perfekcyjneStrony.pl - Co to jest WCAG i dostępność cyfrowa?

Nasi Klienci

Strony WWW Poznań, Leszno, Strony Internetowe, Sklepy Internetowe, Szablony Allegro, Szablony eBay

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) to zbiór wytycznych opracowanych przez W3C (World Wide Web Consortium) mających na celu zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych dla osób z niepełnosprawnościami. Dostępność cyfrowa to możliwość korzystania z treści i usług w internecie przez osoby z różnymi ograniczeniami, w tym m.in. z zaburzeniami wzroku, słuchu, ruchu, poznawczymi oraz epilepsją. Dostępność cyfrowa oznacza zgodność z wymaganiami WCAG 2.1. AA określonymi w tabeli załączonej do o ustawy dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z 4 kwietnia 2019 roku. 

Zasady WCAG są podzielone na trzy poziomy złożoności: A, AA oraz AAA. Każdy poziom zawiera zbiór wytycznych, których spełnienie zapewnia coraz większą dostępność cyfrową. Poziom A obejmuje najważniejsze wymagania, a poziom AAA jest najbardziej wymagający.

Wytyczne WCAG dotyczą różnych aspektów strony internetowej, takich jak np. sposób prezentacji tekstu, kolorystyka, dostępność multimediów, nawigacja, interakcja z użytkownikiem, czy też dostępność dla urządzeń asystujących, takich jak czytniki ekranowe. Jednym z najważniejszych elementów, na które należy zwrócić uwagę przy projektowaniu dostępnej strony internetowej, jest sposób prezentacji tekstu. Musi on być czytelny, kontrastowy i dostosowany do rozmiaru ekranu, aby osoby z zaburzeniami wzroku mogły go odczytać. Dostępność dla osób z zaburzeniami słuchu wymaga zaś umożliwienia dostępu do treści dźwiękowych poprzez tłumaczenie na język migowy lub udostępnienie napisów.

Dostępność cyfrowa ma szczególne znaczenie dla osób z niepełnosprawnościami, ponieważ stanowi kluczową przeszkodę w ich codziennym funkcjonowaniu w internecie. Według badań, osoby z niepełnosprawnościami stanowią około 15% populacji, a ich udział w populacji internautów wzrasta wraz z wiekiem. Dlatego też projektowanie i rozwijanie dostępnych stron internetowych staje się coraz bardziej kluczowe, zarówno dla instytucji publicznych, jak i prywatnych firm.

Spełnienie wytycznych WCAG to obowiązek prawny, dla wielu podmiotów w Polsce. Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z 4 kwietnia 2019 roku obowiązuje wszystkie podmioty publiczne, czyli instytucje, organy administracji publicznej, jednostki samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwa państwowe i spółki Skarbu Państwa, a także jednostki sektora finansów publicznych, państwowe jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, osoby prawne, utworzone w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym finansowane ze środków publicznych w ponad 50% lub z ponad połową udziałów albo akcji, lub nadzorem nad organem zarządzającym, lub z prawem do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego, związki tych podmiotów oraz niektóre organizacje pozarządowe. Ustawa dotyczy także organizacji pozarządowych, które prowadzą działalność na rzecz ochrony i promocji zdrowia, osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym.

Za koordynację wdrażania ustawy odpowiedzialny jest minister ds. rozwoju regionalnego przy pomocy Rady Dostępności – organu opiniodawczo-doradczego w sprawach dostępności. Ponadto, każdy organ władzy publicznej (w tym administracji rządowej i samorządowej oraz kontroli państwowej i ochrony prawa), a także sądy i trybunały – wyznacza co najmniej jedną osobę pełniącą funkcję koordynatora ds. dostępności w danej instytucji.

Za brak dostępności cyfrowej podmiot może zapłacić karę piniężną. Ustawa przewiduje kary wysokości do 5000 zł i do 10000 zł. 

Ustawa wprowadza kary za nieuzasadnione i uporczywe łamanie zasad dostępności: www i aplikacji do 10 tys zł, BIP i podstawowych elementów www oraz za brak deklaracji dostępności do 5 tys. zł. Ministerstwo Cyfryzacji może nałożyć karę na taką organizację, która po 3 monitoringach ma nadal niedostępną www lub aplikację, albo po 2 monitoringach nie ma deklaracji dostępności lub deklaracja nie zawiera wszystkich wymaganych składowych.

Za monitoring dostępności stron www i aplikacji mobilnych odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji. Sprawozdania z monitoringu przesyłane są do Komisji Europejskiej.

 

Chcesz przedyskutować swój projekt?

Skontaktuj się z nami

Chcesz przedyskutować
swój projekt?

Skontaktuj się z nami